1.  DEFINICJE

1.1. Użytym w treści Regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej:

1.1.1. Organizator Organizatorem konkursu jest firma W-IREX Przedsiębiorstwo Prywatne Wiesław Ciura z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 14, 98-358 Kiełczygłów. NIP: 832 000 26 31. 

1.1.2. Regulamin oznacza niniejszy Regulamin Konkursu, wiążący dla Organizatora, Komisji Konkursowej, Uczestników Konkursu, regulujący zasady i warunki Konkursu, w szczególności określający warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników w związku z ich udziałem w Konkursie.

1.1.3. Konkurs oznacza konkurs organizowany przez Organizatora w okresie i na warunkach wskazanych w treści Regulaminu.

1.1.4. Serwis Facebook oznacza serwis internetowy pod domeną grupawirex

1.1.5. Praca Konkursowa oznacza odpowiedź w komentarzu pod postem konkursowym na pytanie: Na co przeznaczysz wygrany bon podarunkowy?

1.1.6. Uczestnik oznacza użytkownika serwisu Facebook, który dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie i spełnia warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane treścią Regulaminu, w szczególności w punkcie 5 Regulaminu.

1.1.7. Komisja Konkursowa oznacza powołaną przez Organizatora Komisję, która będzie czuwać nad poprawnym przebiegiem Konkursu.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1 Konkurs ogłaszany jest w Internecie na Facebook Grupa Wirex grupawirex

2.2. Zasady Konkursu określone są w Regulaminie. 

2.3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany czy administrowany, ani powiązany z serwisem Facebook. Informacje udostępniane w ramach Konkursu nie są udostępniane serwisowi Facebook. Informacje udostępniane przez użytkowników będą wykorzystane wyłącznie w celu i na zasadach, opisanych w punkcie 7 i 8 Regulaminu. Przystąpienie do Konkursu stanowi jednocześnie oświadczenie Uczestnika Konkursu, iż zwalnia serwis Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z przeprowadzeniem Konkursu.

2.4. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu, który zostanie opublikowany jako aktywny link w poście konkursowym na profilu grupawirex.

 1. ZASADY OGÓLNE

3.1. Konkurs ma charakter ogólnopolski i skierowany jest do użytkowników Serwisu Facebook, którzy wykonają zadanie konkursowe.

3.2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.

3.3. Każdy z Uczestników Konkursu może zgłosić do Konkursu jedną Pracę Konkursową.

3.4. Fundatorem nagród jest Organizator.

 1. TERMIN

Konkurs trwa od 03.06.2024 – 08.06.2024 r. do godziny 23:59 (ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 12.06.2024 r. w godzinach popołudniowych) na stronie grupawirex pod postem konkursowym opublikowanym w dniu 03.06.2024 r. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie dokonane po upływie terminu opisanego w punkcie 4.1. Regulaminu nie zostaną zakwalifikowane do udziału w Konkursie.

 1. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

5.1. Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa
w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie, zgodnie z treścią punktu 5.3 Regulaminu.

5.2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • posiada miejsce zamieszkania na terenie Polski – Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób zamieszkujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 • ukończyła 18 lat. 
 • posiada dostęp do Internetu, w tym do Serwisu Facebook.
 • dodała w serwisie Facebook pod postem grupawirex odpowiedź na pytanie zgodną z zadaniem konkursowym.
 • zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia – przystąpienie do Konkursu oznacza bezwarunkową akceptację postanowień Regulaminu przez Uczestnika Konkursu. Pozostawienie komentarza pod postem Konkursowym oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

5.3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora, członków Komisji Konkursowej, jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższych rodzin rozumie się małżonków, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo oraz powinowatych.

 1. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONKURSIE

6.1. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie dokonuje się wyłącznie spełniając warunki wskazane w punkcie 3-6 oraz Regulaminu w okresie wskazanym w punkcie 4.1. Regulaminu.

6.2. Zgłoszenie przez Uczestnika swojego uczestnictwa w Konkursie nie powoduje powstania jakichkolwiek roszczeń osobistych lub majątkowych pod adresem Organizatora, w szczególności o profity, wynagrodzenie lub odszkodowanie niewskazane treścią Regulaminu. Organizator jest zobowiązany wyłącznie do wydania nagród opisanych Regulaminem na zasadach opisanych Regulaminem.

 1. DANE OSOBOWE

7.1. Administratorem danych osobowych jest Organizator konkursu: W-IREX Przedsiębiorstwo Prywatne Wiesław Ciura z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 14, 98-358 Kiełczygłów. NIP: 832 000 26 31.

7.2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody na uczestnictwo w konkursie oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych Laureatów konkursu (uczestnictwo w konkursie oznacza udzielenie wyżej wymienionych zgód). 

7.3. Administratorem danych osobowych firma W-IREX Przedsiębiorstwo Prywatne Wiesław Ciura z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 14, 98-358 Kiełczygłów. NIP: 832 000 26 31.

7.4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

7.5. Administrator danych osobowych powołał Inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: marketing@wirex.pl

7.6. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz w celach podatkowych (dotyczy laureatów) – jeżeli powstanie obowiązek podatkowy. Brak zgody na przetwarzanie danych lub jej wycofanie w trakcie konkursu/lub tuż po nim może być uznane przez Organizatora za rezygnację z nagrody. 

7.8. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie.

7.9. Osobom, które podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: a) sprostowania danych, b) usunięcia danych, c) ograniczenia przetwarzania danych, d) przenoszenia danych, e) wniesienia sprzeciwu, f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

7.10. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na: a) przetwarzanie i publikowanie przez Organizatora danych osobowych uczestników Konkursu w tym przez osoby i podmioty współpracujące z Organizatorem przy organizacji Konkursu zgodnie z zapisami RODO dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym wysyłki nagród; b) wykorzystywanie wizerunku uczestników Konkursu.

7.11. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres trwania Konkursu (w tym także postępowań reklamacyjnych) oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z Konkursu, a w zakresie danych osobowych laureatów Konkursu także przez okres wymagany przepisami obowiązującego prawa.

7.12. Na potrzeby Konkursu Organizator będzie przetwarzał poniższe dane: a) Uczestnika: imię i nazwisko, adres email, nr telefonu, adres korespondencyjny i wizerunek; b) Osób występujących w materiałach zgłoszonych na Konkurs: - niepełnoletnich: imię, nazwisko i adres zamieszkania rodziców lub opiekunów prawnych oraz imię, nazwisko i wizerunek dziecka; - pełnoletnich: imię i nazwisko, adres zamieszkania.

7.13. Organizator oświadcza, iż dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

7.14. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z: a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

7.15. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie i w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu i przez okres nie dłuższy niż niezbędny do jego realizacji (w tym okres ewentualnych reklamacji).

 1. PRACA KONKURSOWA

8.1. Pracą konkursową jest wykonanie zadania konkursowego, które polega na umieszczeniu w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku odpowiedzi na pytanie: Na co przeznaczysz wygrany bon podarunkowy?

8.2. Zabronione jest zamieszczanie w ramach Prac Konkursowych treści o charakterze bezprawnym, naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, rozpowszechniających wizerunek osób bez ich zezwolenia, jak również zawierające treści reklamowe.

8.3. Organizator jest uprawniony do wykluczania Pracy Konkursowej z uczestnictwa w Konkursie, z inicjatywy własnej lub na wniosek Komisji Konkursowej, w szczególności w przypadku, gdy Organizator poweźmie podejrzenie, że zgłoszona do Konkursu Praca Konkursowa narusza bądź może powodować naruszenie przepisów prawa, moralności lub dobrych obyczajów, godności lub praw osób trzecich, a także w przypadku, gdy w ocenie Komisji Konkursowej Praca Konkursowa (jej treści) będzie sprzeczna z celem Konkursu (punkt 2.4. Regulaminu) i tematyką Pracy Konkursowej (punkt 8.1. Regulaminu). Wykluczone są Prace Konkursowe usunięte przez Facebook na podstawie jego wewnętrznych uregulowań prawnych. Spośród wszystkich Prac Konkursowych skutecznie zgłoszonych do uczestnictwa w Konkursie w okresie przyjmowania zgłoszeń (punkt 4.1. Regulaminu), Komisja Konkursowa wyłoni po zakończeniu Konkursu 3 osoby, które otrzymają Nagrodę.

8.4. Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzców w szczególności według następujących kryteriów: prawidłowe wykonanie zadania konkursowego, data zgłoszenia, kreatywność, oryginalność, zbieżność z misją i celami marki.

8.5. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na w dniu 12.06.2024 r. w komentarzu pod postem konkursowym na profilu grupawirex

8.6. Organizator zastrzega, że nie będzie informował pozostałych Uczestników konkursu o braku wygranej.

(...)

(ciąg dalszy regulaminu w galerii zdjęć)